ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

webmaster.tawatchai@hotmail.com

หลักฐานที่ท่านต้องนำไปขอจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน มีอะไรบ้าง? หลาย ๆ ท่านยังไม่ทราบกันเลย มารู้กันหน่อยดีกว่านะครับ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปมายังสำนักงานที่ดิน

1. บุคคลธรรมดา

♦ โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
♦ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
♦ ทะเบียนบ้าน
♦ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
♦ ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
♦ มรณบัตรคู่สมรส
♦ หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
♦ ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง

2. ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

♦ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
♦ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
♦ ข้อบังคับของนิติบุคคล
♦ หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
♦ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด
♦ แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว
♦ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ผู้ขอ
♦ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่าง ลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล
♦ รายงานการประชุมนิติบุคคล

3. วัด

♦ หลักฐานหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดของกรมการศาสนา
♦ หลักฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาหรือสำนักสงฆ์
♦ หลักฐานการแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทน
♦ หลักฐานการเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาส (ถ้ามีการเลื่อนสมณศักดิ์)
♦ หลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
♦ ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำ หนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
♦ ต้องแสดงจำนวนพระภิกษุสามเณร

4. มูลนิธิเกี่ยวกับคริสต์จักร

♦ หนังสืออนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ
♦ บัญชีมูลนิธิ (แบบ ม.น.2) ซึ่งระบุรายชื่อกรรมการด้านหลัง ตั้งแต่ฉบับแรก ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย
♦ ข้อบังคับ หรือตราสารการก่อตั้งมูลนิธิ
♦ รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มา หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่และเจตนาของผู้โอนใน การขอได้มาซึ่งที่ดินในกรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาตให้มูลนิธิฯ ได้มาซึ่งที่ดินแล้ว
♦ หนังสือมอบอำนาจของมูลนิธิ (ถ้ามี)
♦ ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
♦ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)

5. มัสยิดอิสลาม

♦ ทะเบียนมัสยิด (แบบ ม.อ.2)
♦ ประกาศฯ แต่งตั้งอิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น
♦ ประกาศฯ แต่งตั้งกรรมการมัสยิด
♦ รายงานการประชุมกรรมการมัสยิด และมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ทำการแทน ซึ่งลงมติเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่จะขอได้มาหรือลงมติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตนาในการขอได้มาซึ่งที่ดินระหว่างเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีฯ
♦ หนังสือมอบอำนาจของคณะกรรมการมัสยิด (ถ้ามี)
♦ ต้องแสดงบัญชีจำนวนที่ดินของมัสยิดฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมด พร้อมทั้งนำหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินที่มีอยู่แล้วทุกแปลง ไปแสดงต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้วย
♦ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสาน (กรณีขอได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นสุสาน)